Contact

Contact

Graag met vermelding van uw naam, voorletters, geboortedatum, postcode, huisnummer en TELEFOONNUMMER waar u het best op te bereiken bent. ik geef de voorkeur aan email berichten omdat ik telefonisch moeilijk bereikbaar ben.

Wilt u voor u het aanmeldformulier invult eerst kijken naar de actuele wachttijd op de wachtlijst? Als de wachtlijst gesloten is worden aanmeldingen niet in behandeling genomen, u krijgt daar geen bericht van.

Spoed & crisis

Voor spoed en crisissituaties binnen kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts of de crisisdienst.
Bij een acute vraag of een crisissituatie buiten kantooruren kan er contact gezocht worden via de dienstdoende huisarts of huisartsenpost of met de crisisdienst van de regionale GGZ.

Vakantie & afwezigheid

Tijdens vakanties zal ik vervangen worden door een collega, naam en contactgegevens zal ik indien gewenst mondeling met cliënten bespreken en doorgeven voorafgaand aan mijn afwezigheid of op deze plek plaatsen bij onvoorziene omstandigheden.

Aanmelding

Bij de aanmelding worden aantal gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, naam verzekering, naam huisarts, tekst van huisarts op het verwijsbriefje, een korte omschrijving van uw klachten/problemen, eventuele eerdere hulpverlening en persoonlijke wensen gevraagd. Op basis van deze gegevens probeer ik in te schatten of ik de gene ben die u kan helpen of dat op basis van de aanmelding mijn inschatting is dat hulp elders beter passend zou kunnen zijn. Ik zal dit met u en eventueel met de huisarts bespreken. Deze aanmelding en andere uitwisseling van persoonsgegevens gebeurt via een beveiligde server.

Intake

Ter voorbereiding op het eerste gesprek zal ik u een aantal vragen/meetlijsten sturen die ook een beter beeld geven van uw klachten. U hebt een schriftelijke verwijzing nodig van de huisarts, en geldige inschrijving bij een verzekeraar.
Er bestaat een wettelijke verplichting tot identificatie bij het eerste gesprek. De huisarts maakt in eerste instantie de keus voor een verwijzing naar de BGGZ of de SGGZ, en vermeldt in de verwijsbrief ook welke “stoornis” hij/zij vermoedt. BGGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige psychische aandoeningen, SGGZ is er voor de ernstiger of complexere aandoeningen en houdt doorgaans een langduriger behandeling in.
Ik maak op grond van de intake en eventueel opgevraagde informatie van vorige behandelaars een inschatting welke hulp nodig is en doe u, indien ik vind dat ik u passende hulp kan bieden, een behandelvoorstel. het kan natuurlijk ook dat u niet vind dat ik u passende hulp kan bieden, dan komen we niet tot een behandelplan en blijft het bij intake/voortraject.

Een intake duurt ongeveer 60 minuten, afhankelijk van de problematiek zullen dat één,twee en soms drie gesprekken zijn. Na de intake bespreken we of de behandeling door mij gedaan kan worden of dat uw problematiek een ander type hulp vereist. Na de intake zal de behandeling normaal gesproken de week er op aansluitend plaatsvinden.

Voortijdig beëindiging van de therapie

Het voortijdig beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk, maar in een gesprek mij. Het is van belang dat het laatste gesprek gaat over de effecten, de afronding en eventuele klachten m.b.t. uw therapeut en/of behandeling.