Psychotherapie & coaching

Psychotherapie & coaching

Iedereen heeft wel eens problemen of klachten waar je last van hebt. Soms lukt het om daar zelf een oplossing voor te vinden. Soms lukt het echter niet om er op eigen kracht uit te komen, dan kan hulp nodig zijn. Soms kunnen een paar gesprekken al voldoende zijn om je weer op weg te helpen, soms is een langer traject nodig. Bij aanmelding voor psychotherapie is er vaak sprake van aanhoudende klachten die niet vanzelf over gaan. Hoe lang een traject/behandeling duurt, hangt af van het type klachten maar ook van de mogelijkheden en de doelstellingen van de cliënt. In overleg zal er een behandeling opgestart worden die past bij je hulpvraag, je klachten en je persoonlijkheid. De voortgang van de behandeling evalueren we regelmatig. Het is belangrijk dat je gedurende de behandeling zelf verantwoordelijk neemt voor het werken aan je doelen. klik HIER voor de cliënten-folder van de LVVP.
Er zijn verschillende behandelmethoden die gebruikt kunnen worden om je doelen te bereiken. Één en ander wordt vastgelegd in een behandelplan dat door de cliënt voor akkoord moet worden ondertekend. Enkele therapievormen die ik gebruik:

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve therapie richt zich op gedachtepatronen die invloed hebben op het voelen en doen. Onderzocht wordt welke type gedachten maken dat je vaak in valkuilen valt. Het bewust worden van die gedachten kan al helpen om te ontdekken welke gedachten dat zijn. Gaandeweg leer je andere gedachten formuleren en leer je hoe je met een andere bril naar jezelf en je omgeving kan kijken. Soms wordt je uitgedaagd om je gedachten te toetsen door een situatie anders te gaan benaderen. Bijvoorbeeld als je vaak denkt ‘mensen willen niet met me praten’ of ‘mensen vinden mij raar’ andere “ware” gedachten te denken of eens ander gedrag uit te proberen. Door bijvoorbeeld tijdens een receptie niet in een hoek af te wachten, maar eens zelf mensen aan te spreken om te ontdekken wat er dan gebeurt. We evalueren in de gesprekken wat je tijdens het dagelijks leven aan nieuwe informatie opdoet om deze onderdeel te maken van je nieuwe leefpatroon. Zo leer je de patronen van denken, voelen en doen te doorbreken en bij te schaven. Voor meer informatie www.vgct.nl. Ik ben volledig lid van deze vereniging. Verder ben ik lid van het Nederlands Instituut van psychologen, zie site : NIP, en ben ik lid van de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten, zie link LVVP.

Schematherapie

Schematherapie is een integratieve vorm van psychotherapie die vaak geïndiceerd wordt als cognitieve gedragstherapie onvoldoende helpt. Je kunt bijvoorbeeld wel andere gedachten bedenken in bepaalde situaties en passend gedrag laten zien, maar je merkt dat het gevoel niet mee verandert. Er kan dan sprake zijn van een onderliggend basaal gevoel van negativiteit die niet te beïnvloeden is met andere gedachten of gedragingen. De oefeningen die binnen de schematherapie worden ingezet richten zich dan ook op het gevoelsniveau. Het gaat dan over het niveau van onbewuste associaties, die vaak verband houden met ervaringen die je vanuit je verleden hebt opgedaan. Je ontdekt dat bepaalde triggers een ‘gevoelige plek’ van vroeger activeren. Een voorbeeld van een trigger is als je geen reactie van iemand ontvangt die je een mail gestuurd hebt en je merkt dat je erg onzeker en angstig wordt. Je ontdekt in de therapie dat deze gevoelens zo sterk zijn om dat ze verband hebben met bijvoorbeeld de momenten dat je alleen gelaten of verlaten bent. Wanneer je weet welke patronen je uit jouw jeugd hebt meegekregen kun je aan de slag om deze te vervangen door nieuwe ervaringen. Binnen de schematherapie wordt dat ‘rescripting’ genoemd. Met behulp van verschillende oefeningen zoals meerstoelen-technieken, rollenspelen, opstellingen en imaginatie-technieken wordt er nieuwe betekenis aan ervaringen gegeven. Je leert nieuwe gezonde patronen die de oude kunnen gaan vervangen.
Voor meer informatie zie www.schematherapie.nl. van deze vereniging ben ik senior lid. Ik ben tevens lid van de Internationale Society of Schematherapy:  https://schematherapysociety.org/

 

​EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een traumatische ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldincident. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen in combinatie met een afleidende stimulus. Na een set van afleidende stimuli zal de therapeut je vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
Bij een eenmalige traumatische gebeurtenis is er vaak na 1-3 sessies al duidelijke klachtvermindering. Bij een meer complexe traumatische geschiedenis zal er een uitgebreidere behandeling nodig zijn.

Systeemtherapie

Alhoewel ik niet de volledige opleiding tot systeemtherapeut heb gevolgd, is het een therapie richting die mij aanspreekt. Een probleem heb je niet alleen maar het beïnvloedt je hele systeem. Maar ook kun je van problemen binnen je systeem op individueel niveau ook klachten ontwikkelen. Systeemtherapie is de overkoepelende term voor relatie- en gezinstherapie. Het is een erkende vorm van psychotherapie. Het wordt zo genoemd omdat iedereen deel uit maakt van een groter geheel (een systeem), zoals een gezin, een vriendengroep, de schoolklas, het werk. Binnen die sociale systemen hebben we contact met andere mensen en beïnvloeden we elkaar.  Een systeemtherapeut richt zich niet alleen op het individu, maar vooral ook op het individu in relatie tot anderen. Tijdens de therapie is er aandacht voor de invloed van omgevingsfactoren, zoals werk, school, sociaal netwerk, cultuur en religie. De klachten of problemen worden bekeken vanuit de context: samen met de cliënten wordt onderzocht waar de moeilijkheden mee te maken hebben en wie of wat kan helpen in het proces naar verandering. Het samen zoeken naar de mogelijkheden en positieve krachten van het systeem is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars maar soms wel door werkgevers en is in een aantal gevallen fiscaal aftrekbaar. In het geval van coaching hoeft of kan er geen diagnose gesteld worden. Het heeft vaak nog niet tot klachten geleid. Het kan prettig zijn om met iemand te spreken die zich buiten je familie of werksfeer bevindt maar die wel expertise heeft in systemen zoals deze en van gedrag en emoties.

Vertrouwelijkheid

Ik ben als behandelaar gehouden aan de beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u mij toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder uw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer een derde verzoekt om informatie wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Aan u wordt de beantwoording schriftelijk voorgelegd waarna u voor akkoord dient te tekenen. U krijgt een afschrift van de brief.

Omdat ik niet in een team werk ben ik verplicht aan intervisies deel te nemen. Dat betekent dat ik uw casus indien nodig kan bespreken met vakgenoten die net als ik geheimhoudingsplicht hebben. Dit is voor mij een mooi proces en komt ten goede aan de kwaliteit van zorg die ik kan bieden. Als u bij mij in behandeling kom dan kan ik dus uw casus anoniem bespreken met collega's. 

Als ik denk dat een collega u kent dan zal de collega niet deelnemen aan die intervisie en gedurende die bespreking de kamer verlaten.

introductiefilmpjes therapie vormen

introductie film SCHEMA THERAPIE

introductie film cognitieve gedrags therapie

introductie film EMDR